Pojistit se můžete skoro na všechno

Některé pojištění u podnikatelů je povinné ze zákona, ale většina pojištění podnikatelů jsou dobrovolná.

Pojištění se vyplatí každému podnikateli, a to bez ohledu na to, jakou činností se zabývá a jak je společnost velká.

 Podnikatelé již chápou, že bez pojištění odpovědnosti, majetku na živel a odcizení se neobejdou, dále je výrazně větší zájem například o strojní pojištění a pojištění přerušení provozu,V prvé řadě by měla skladba pojištění vycházet z činností, které podnikatel provozuje. Dále si musí uvědomit, jaké potřeby, požadavky a očekávání má.

Trochu jiné nároky na pojištění bude mít stavební firma, než třeba autodopravce – ten vedle povinného ručení a havarijního pojištění bude pravděpodobně požadovat pojištění proti škodám dopravce na přepravovaném nákladu a připojištění asistenčních služeb při nehodě a poruše

Základem pojištění je pojištění majetku, ale nemělo by chybět pojištění odpovědnosti.

Dále nezapomínejte na pojištění strojů a elektroniky, které se sjednává v mnohem širším rozsahu než pojištění běžného majetku a kryje i jejich poruchy či mechanické poškození,

V případě pojištění se příliš nevyplácí rozhodovat se jen podle ceny.

Podnikatel by se měl primárně zaměřit na kvalitu pojištění, cena by měla být druhotným faktorem při rozhodování,

Rozumnější je investovat do vyšších limitů plnění a širšího pojistného krytí.

Podnikatele neohrozí malé škody, skutečným rizikem jsou velké škody například z odpovědnosti za újmu na zdraví nebo životě, které dnes mohou být v řádech milionů korun,

Pojistit se můžete skoro na všechno

Nabídka pojišťoven je obdobná a k nejčastějším produktům patří právě pojištění majetku podnikatelů a pojištění odpovědnosti. Pojistit si však můžete například zvířata, plodiny, letadla, lodě nebo vámi pořádanou akci. Ve většině případů jsou pojišťovny ochotny přizpůsobit se požadavkům a vy tak můžete mít pojištění, které odpovídá vašemu podnikání i potřebám.

MAXIMA pojišťovna

Základním produktem MAXIMA pojišťovny je pojištění majetku podnikatelů, pod které spadá ochrana majetku před živelním nebezpečím, jako je například požár, výbuch nebo úder blesku. S majetkem souvisí také pojištění technických rizik, jako jsou stroje a elektronika nebo přerušení provozu. V nabídce nechybí ani pojištění odpovědnosti za škodu podnikatele, a to konkrétně například obecná odpovědnost za újmu, odpovědnost za újmu způsobenou vadným výrobkem nebo odpovědnost za věci převzaté nebo užívané. Drobní živnostníci a menší firmy s ročními tržbami do 15 milionů korun si mohou sjednat také balíčkové pojištění. On-line zaštiťující pojištění budov, movitých věcí i odpovědnosti v jedné smlouvě.

Nejnovějším produktem MAXIMA pojišťovny je výše zmíněné pojištění kybernetických rizik a odpovědnosti za data spojená s GDPR. Pojištění kryje jak rizika spojená s odpovědností za data, tak náklady spojené se sankcemi a pokutami nebo ušlý zisk a stálé náklady vzniklé následkem neoprávněného přístupu, chyby operátora a nějakého útoku.

Kooperativa

Kooperativa podnikatelům nabízí především dva balíčky: základní pojištění pro podnikatele s názvem TREND a pojištění START PLUS. První z nich poskytuje veškeré potřebné druhy pojištění a patří sem pojištění movitých i nemovitých předmětů, skel, odpovědnost za újmu a také například zisk a stálé náklady podniku v případě přerušení provozu. K případům, na které budou podnikatelé pojištění, patří poškození či zničení živelní události, vandalismus, poškození nebo zničení elektronického zařízení nebo strojů a movitých věcí při dopravní nehodě atd. START PLUS je obdobný a představuje komplexní balíček pojištění pro drobné podnikatele vhodný pro obchodníky, řemeslníky, malovýrobce, opraváře a podnikatele v oblasti služeb.

K dalším produktům Kooperativy patří balíček pojištění pro provozovatele zdravotnických zařízení a s tím spojené pojištění profesní odpovědnosti poskytovatele zdravotnických služeb, dále pojištění na škodu pro manažery obchodních firem, které hradí škody vzniklé pochybením manažerů. V nabídce je také pojištění přerušení provozu pro nezávislé činnosti, pojištění hotelů a penzionů nebo pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou členy orgánů společenství vlastníků a bytových družstev.

Česká průmyslová pojišťovna

Pod pojištění podnikatelů a průmyslu v České průmyslové pojišťovně spadá například živelní pojištění, pojištění pro případ odcizení, pojištění skla, pojištění strojů, strojních zařízení a elektroniky nebo pojištění odpovědnosti za újmu a profesní odpovědnosti. Podnikatelé si mohou sjednat také konkrétní pojištění jako například pojištění proti úpadku cestovní kanceláře nebo pojištění finanční způsobilosti dopravce. V případech, kde hrozí reálné vysoké škody, se vyplatí pojištění finanční ztráty nazvané MaxiON. Jedná se o finanční ztrátu, která pojištěnému vznikne v důsledku vyčerpání limitu plnění na škody na věci z povinného ručení. Limit pojistného plnění je zde 900 milionů Kč.

Nejnovějším produktem ČPP je pojištění proti terorismu pro podnikatele a subjekty veřejné správy vhodné nejen pro velké korporace a instituce veřejné správy, ale také pro provozovatele hotelů, stadionů, zábavních parků a podobně. K rizikům spojeným s tímto typem pojištění patří kromě teroristických činů také sabotáže, nepokoje a výtržnosti, stávky nebo úmyslné poškození.

Generali  Česká Pojišťovna

Generali Česká Pojišťovna zaměřuje svou nabídku na drobné podnikatele a živnostníky, vlastníky bytových domů, města a obce, dopravce a zasilatele, zemědělce, lékaře a zdravotnická zařízení, pořadatele jednorázových akcí a majitele využívající alternativní zdroje energie. Pro podnikatele je připravený pojistný program, v rámci kterého si mohou sjednat pojištění majetku a pojištění odpovědnosti, a to včetně pojištění přerušení provozu nebo pojištění vlastních i pronajatých nemovitostí. Například zemědělci si mohou u GČP pojistit lesy a lesní školky, plodiny i zvířata a předejít tak vysokým škodám způsobeným například nepříznivým počasím nebo nákazami v jejich chovu.

Speciálním produktem je ten, který je určený majitelům fotovoltaických elektráren, bioplynových stanic, větrných elektráren a malých vodních elektráren. Toto pojištění je možné sjednat už ve fázi výstavby a ochraňuje pojištěnce například před nepříznivými následky spojenými se vznikem povinnosti nahradit škodu či újmu a kryje finanční ztráty v důsledku přerušení provozu. V GČP dále najdou podnikatelé dva hlavní produkty: pojištění odpovědnosti při podnikání a pojištění podnikání. Pojištění odpovědnosti při podnikání pokrývá jak finanční škody, tak také ublížení na zdraví a na výběr je i mnoho připojištění například z IT rizik, stažení výrobku z trhu, za ekologickou újmu nebo závažnou havárii a pojištění D & O. Pojištění podnikání je rozděleno na pojištění pro malé a střední podnikatele s celkovou hodnotou movitých i nemovitých věcí do 50 milionů Kč a produkty navržené pro podnikatele v oboru gastronomie a drobného podnikání.

Allianz

Allianz nabízí v souvislosti s pojištěním pro firmy hned několik produktů. Patří mezi ně například cestovní pojištění, životní pojištění, penzijní připojištění nebo produkty spojené s automobily, jako je povinné ručení, havarijní pojištění nebo pojištění osob ve vozidle. Mezi další pojištění patří individuální rizika a průmysl nebo pojištění letadel, a to třeba celé flotily. Pojištění majetku je zaměřeno na nemovitosti, movité věci, elektroniku, přerušení provozu, sklo, náklad, strojní zařízení a majetek autosalonů. Specifické pojištění si mohou sjednat například majitelé obchodů, restaurací a penzionů, řemeslníci nebo vlastníci bytových družstev.

Z hlediska pojištění odpovědnosti jsou kromě klasických pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku nebo pojištění profesní odpovědnosti zajímavé například pojištění odpovědnosti Global EKO hradící škodu na životním prostředí, pojištění odpovědnosti dopravce nebo pojištění klinických testů. Velké firmy si mohou uzavřít také D & O pojištění. Jedná se o pojištění odpovědnosti managementu kryjící škody, které může způsobit člen statutárního orgánu nebo dozorčí rady vaší společnosti při jeho výkonu funkce.

ČSOB

Nabídka ČSOB se zaměřuje na živnostníky a menší firmy, firmy a korporace, bytové domy, města a obce, zemědělské pojištění, profesní pojištění odpovědnosti, pojištění letectví a nabízí také pojištění faktur. Pojištění pro živnostníky a menší firmy pomůže uhradit ztráty ohrožující chod podnikání, jako jsou škody na movitém a nemovitém majetku, náhrada újmy, ušlý zisk při přerušení provozu a následky živelných škod. ČSOB nabízí mnoho druhů pojištění, jako je pojištění odcizení, pojištění věcí při správě, stavebně-montážní pojištění, pojištění strojního přerušení provozu, pojištění odpovědnosti fyzických a právnických osob a pojištění profesní odpovědnosti. Právě posledním zmíněným pojištěním si pojištěnec může splnit zákonnou povinnost být pojištěn pro výkon své profese. To se týká například poskytovatelů léčebné péče, pojišťovacích zprostředkovatelů nebo auditorů.

Zemědělci si mohou u ČSOB kromě běžných podnikatelských rizik pojistit také hospodářská zvířata nebo zemědělské plodiny. Podnikatelé, kteří mají zkušenosti s neplatiči, pak mohou využít pojištění faktur. Pojistit je možné běžné, nezajištěné faktury za zboží a služby s odloženou splatností maximálně 90 dnů, faktury za odběratele v ČR a na Slovensku a faktury vystavené mezi firmami. Cena tohoto pojištění závisí na mnoha parametrech s ohledem na aktuální informace o platební morálce a finanční situaci odběratele. V ceně je zahrnuto riziko nezaplacení a také předcházení škodě v podobě aktivního sledování každé faktury call centrem a průběžné upomínání pohledávky.

JAK POJIŠTĚNÍ SJEDNAT, NEBO ZÍSKAT CENOVOU NABÍDKU

Pojistit si vaše podnikání není věda, ale je dobré vše v klidu probrat. Slibujeme, že vás nebudeme zbytečně zdržovat.

Brno • České Budějovice • Hradec Králové • Jihlava • Karlovy Vary • Liberec • Olomouc • Ostrava • Pardubice • Plzeň • Praha • Třebíč • Ústí nad Labem • Zlín

Jihočeský • Jihomoravský • Karlovarský • Královéhradecký • Liberecký • Moravskoslezský • Olomoucký • Pardubický • Plzeňský • Středočeský • Ústecký • Vysočina • Zlínský