Pojištění pro podnikatele

Pojištění pro podnikatele je mnoho druhů a nemělo by se zapomínat na odpovědnost, a to za újmu nebo případ škod.

Pojištění odpovědnosti bývá nejčastěji za újmu, z výrobní činnosti nebo pro případ škod, které podnikatel způsobí svojí činností třetí osobě. Pojištění majetku podnikatele bez podobného pojištění není úplné a funkční a nemělo by tak chybět v pojistném programu správně zabezpečené firmy.

Podnikatelé by měli vybírat pojištění odpovědnosti na základě několika faktorů, mezi které patří především druh vykonávané činnosti a úroveň krytí. Podle druhu vykonávané činnosti je také vhodné zvážit specifická připojištění, jako například odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku, finanční škody, odpovědnost

za škodu na věcech převzatých nebo užívaných.

Rozhodující při výběru pojištění by neměla být cena, ale úroveň krytí. S tím souvisí nastavení pojistných limitů, které je klíčové. Je potřeba mít na paměti, že škody se v tomto segmentu pojištění zvyšují.
Vhodný je limity pojistného plnění minimálně ve výši 10 milionů korun. Při výběru je kromě samotného produktu vhodné zvážit také samotnou pojišťovnu, která podnikatelům dokáže nabídnout perfektní servis. Právě pojišťovna je totiž ta, která v případě vzniku škody projednává úhradu škody s poškozeným a uhrazuje jeho oprávněné nároky, a to včetně dalších nákladů, jako jsou náklady soudního řízení nebo právního zastoupení ve sporech, případně náklady na léčení vynaložených zdravotní pojišťovnou na zdravotní péči. Pojišťovna tak kromě náhrady vzniklé škody plní i další významnou funkci právní ochrany proti neoprávněným nebo nepřiměřeným požadavkům na náhradu škody uplatňovaným třetím subjektem proti pojištěnému.

Pojistit ve vašem podnikání můžete téměř cokoliv.

Co se týče ceny, tak pro výpočet pojistného jsou zásadní příjmy podnikatele, zmíněný limit plnění a vykonávaná činnost s důrazem na její rizikovost. Dále také zvolený rozsah pojištění a domluvená
spoluúčast. Hrát roli může také územní platnost pojištění. Jak nám sdělil, mluvčí Generali České pojišťovny, výpočet ceny pojištění je u podnikatelského pojištění vždy do maximální možné míry individuální, protože se zohledňuje celá řada parametrů.

Parametry výpočtu ceny

Nabídka pojištění odpovědnosti českých pojišťoven je obdobná a především je každá nabídka vypracovávána individuálně podle přání a potřeb klientů s ohledem na krytí různých rizik nebo výše pojistných částek a podobně. Vždy velmi záleží na konkrétním předmětu podnikatelské činnosti, ale zkušení zástupci pojišťovny by měli pomoci, ať už s výběrem krytí nebo odpovídajících částek.
Spolupracuje-li podnikatel a informuje poctivě o všech aspektech a rozsahu svých aktivit. To je zásadní požadavek na potenciálního klienta.

Například Generali Česká pojišťovna nabízí podnikatelům komplexní pojištění povinnosti pojištěného nahradit škodu nebo újmu způsobenou na majetku a zdraví třetích osob, způsobenou vadným výrobkem, vzniklou v souvislosti s vlastnictvím nemovitosti a vzniklou na věcech převzatých
nebo užívaných pojištěným. Připojištění odpovědnosti za škodu se v Generali České pojišťovně navíc vztahuje ještě například na finanční škody, náklady právního zastoupení, škody vzniklé v souvislosti s vlastnictvím nebo nájmem nemovitosti, čistě finanční škody nebo náklady zdravotních pojišťoven a nemocenského pojištění.

Většina z nabídek je postavena také na spoustě volitelných připojištění, která vyplývají z jednotlivých podnikatelských činností. Například pojištění odpovědnosti silničního dopravce, pojištění odpovědnosti způsobenou poskytováním odborných služeb, jako jsou např. advokáti, architekti, daňoví poradci, překladatelé, pojištění odpovědnosti manažerů obchodních společností nebo pojištění odpovědnosti poskytovatele zdravotních služeb. Ti, kteří v práci využívají služební vůz, mohou využít pojištění odpovědnosti z výkonu povolání. Pojištění spojené s řízením dopravního prostředku nebo přímo pro řidiče z povolání. Tento typ pojištění tedy pokrývá i dopravní nehody. U Generali České pojišťovně patří mezi volitelné složky pojištění škody na věcech užívaných a převzatých, škody na věcech vnesených a odložených v šatnách, restauracích a ubytovacích zařízeních, škody na životním prostředí nebo například újmy nakažlivou chorobou, újmy způsobené zvířaty a čistě finanční škody způsobené výrobkem.

On-line pojištění firmy
NAPIŠTE NÁM: INFO@POJISTENI-FIRMY.CZ
ZAVOLEJTE NÁM +420607850585