Pojištění podnikatelů a průmyslu

Pojištění podnikatelů poskytuje komplexní pojistnou ochranu proti nejrůznějším vnějším rizikům (živelným nebezpečím a katastrofám, krádeži, odcizení, vandalismu apod.) ale i proti majetkovým škodám, ke kterým dochází v důsledku negativního působení obchodních či podnikatelských rizik.

Pojistíme majetek i odpovědnost za újmu vzniklou jinému v souvislosti s vaší činností. Naše produkty jsou vhodné nejen pro malé a střední podnikatele, ale i pro velké nadnárodní společnosti.

POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI PODNIKATELŮ

+ Pojištění obecné odpovědnosti za újmu
+ Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadným výrobkem
+ Pojištění profesní odpovědnosti
+ Pojištění odpovědnosti silničního dopravce
+ Všeobecné pojistné podmínky
+ Doplňkové pojistné podmínky

POJIŠTĚNÍ MAJETKU PODNIKATELE

Základním majetkovým pojištěním podnikatelů lze pojistit jak movitý, tak i nemovitý majetek proti živelným rizikům, krádeži a vloupání. Zároveň lze sjednat i řadu speciálních majetkových pojištění, např. elektronických zařízení, strojů a strojních zařízení, stavebních a zemědělských strojů, pojištění stavebních a montážních rizik, apod.
+ Pojištění „All-Risk“
+ Živelní pojištění
+ Pojištění úniku kapaliny z technického zařízení
+ Pojištění pro případ odcizení
+ Pojištění skla
+ Pojištění pro případ poškození nebo zničení obsahu uloženého v chladícím zařízení
+ Pojištění strojů, strojních zařízení a elektroniky
+ Pojištění výstav a pojištění odpovědnosti za újmu
+ Pojištění cestovních kanceláří
+ Stavebně montážní pojištění
+ Pojištění různých finančních ztrát
+ Pojištění přerušení provozu živelní událostí a kontingentové pojištění přerušení provozu
+ Pojištění nákladu a zásilky

POJIŠTĚNÍ PŘERUŠENÍ PROVOZU PODNIKATELE

Pojištění kryje finanční škody, které pojištěnému vzniknou v důsledku živelní události, krádeže nebo loupeže. Předmětem pojištění jsou stálé náklady pojištěného, které tento musí vynakládat během doby trvání přerušení nebo omezení podnikatelské činnosti (platy zaměstnanců, nájemné, leasingové splátky), případně i ušlý zisk.

ZEMĚDĚLSKÉ POJIŠTĚNÍ

+ Pěstované plodiny na poškození nebo zničení rizikem

 • krupobití,
 • požáru,
 • vichřice,
 • záplavy nebo, povodně,
 • sesuvu půdy,
 • mrazu (u vybraných plodin).

+ Chovaná hospodářská zvířata na riziko

 • nákazy (např. slintavky a kulhavky, moru prasat, BSE),
 • jiných hromadných onemocnění infekčního nebo parazitárního původu,
 • neohlášené přerušení dodávky elektrického proudu,
 • zasažení zvířete elektrickým proudem,
 • přehřátí organismu zvířete při extrémně vysokých atmosférických teplotách,
 • akutní otravy exogenními jedovatými látkami,
 • živelní události (např. požáru, povodně nebo záplavy).
OSTATNÍ RIZIKA PODNIKATELE

V nabídce pojistitelů existuje řada dalších specializovaných pojistných programů a produktů. Pojištění přeprav zásilek, pojištění finančních ztrát, pojištění smluvní záruky, apod.