Pojištění odpovědnosti dopravce

pojištění odpovednosti silničního dopravce (autodoprava)

Pojištění uzavírá silniční dopravce (autodopravce) pro případ, že na přepravovaném nákladu vznikne škoda. Pojištění je určeno všem provozovatelům silniční a nákladní dopravy (tedy dopravy pro cizí potřeby), kteří svou činnost provozují na základě platné koncesní listiny, nebo povolení dopravního úřadu. Pojištění odpovědnosti za škodu silničního dopravce lze sjednat dle počtu vozidel.

 Kolik stojí pojištění odpovědnosti silničního dopravce?

Pojištění odpovědnosti za škody silničního dopravce lze sjednat dle výše příjmů v souvislosti s provozováním silniční nákladní dopravy (bez ohledu na počet vozidel).

Pojištění pokrývá odpovědnost silničního dopravce za škody na věci v rozsahu daném zákony a mezinárodní úmluvou CMR.

Výkladové stanovisko ČAP k problematice zvýšení odpovědnosti dopravce.

Kromě standardních případů se pojištění CMR vztahuje na odpovědnost za škodu:

  • Při nakládce a vykládce zboží určeného k přepravě
  • Při přepravě rychle se kazícího zboží (ovoce, potraviny, mražené výrobky)
  • Při přepravě nebezpečného zboží s výjimkou výbušnin a třaskavin (lze je připojistit)

Územní rozsah:

  • Při vnitrostátní dopravě na území České republiky
  • Při mezinárodní dopravě na území Evropy včetně Slovinska, Litvy, Lotyšska a Estonska (ostatní státy bývalé Jugoslávie a bývalého Sovětského svazu lze připojistit)
  • Při vnitrostátní přepravě pro cizí potřebu dočasně provozovaná v hostitelském státě, tj. dočasné provádění vnitrostátní přepravní služby v rámci jiného státu, aniž by tam měl podnikatel v silniční nákladní dopravě sídlo nebo byl jinak usazen (kabotáž)

Náklady na soudní spor:

V případě soudního sporu pojišťovna rovněž uhradí náklady řízení o náhradě škody, náklady právního zastoupení pojištěného a případně náklady na mimosoudní vyrovnání (pokud je pojištěný povinen škodu nahradit). Pojišťovna rovněž poskytne náhradu přiměřených a účelných nákladů vynaložených na omezení a zamezení bezprostředně hrozících škod.

Volitelná připojištění:

  • Na přepravovaných motorových vozidlech v rámci odtahové služby
  • Na přepravovaných použitých nebo porouchaných strojích a zařízeních
  • Na výbušninách a třaskavinách
  • Na přepravovaných živých zvířatech
  • Vzniklé odcizením přepravovaného zboží (včetně loupežného přepadení)
  • Způsobené smluvním dopravcem (následným dopravcem, pod dopravcem)
  • Nastalé při vnitrostátní dopravě prováděné na území jiného státu (kabotáž)

Jak pokračovat?