Podnikat bez pojištění odpovědnosti je hazard.

Pojištění odpovědnosti by měl mít sjednané každý podnikatel. Zjistěte, jaká je nabídka a na co si dát pozor.

Existují rizika, která ohrožují jak firmy, tak podnikatele, proto je vedle pojištění majetku na živelní rizika důležité právě to pojištění odpovědnosti za škody způsobené podnikáním. Nejen škody na majetku, ale také například náhrady škody za újmu způsobenou na zdraví či životě mohou jít do milionů korun a škody tak mohou způsobit vážné problémy. Podle specialistky na pojištění firem je podnikat bez dostatečného odpovědnostního pojistného krytí velmi riskantní a toto pojištění by si měl sjednat každý.

Proč je toto pojištění důležité?

Eva Svobodová, tisková mluvčí UNIQA pojišťovny, si myslí, že krytí odpovědnosti by si měl sjednat každý podnikatel, a to bez ohledu na velikost a zaměření činnosti. Situací, kdy zákon spojuje s činností podnikatele nepříznivý důsledek v podobě povinnosti nahradit poškozenému škodu, je mnoho, a ne vždy se jim lze vyhnout pomocí prevence. Některé případy mohou vést až k insolvenci, dodává.
Jaroslava Nožičková, produktová manažerka odpovědnostního pojištění pro podnikatele v Generali Česká pojišťovna také podotýká, že i v souvislosti s medializací takových případů neustále vzrůstá počet poškozených, kteří uplatňují své nároky na náhradu újmy – ať již oprávněné, či pouze domnělé a pojištění odpovědnosti je užitečné v obou těchto situacích. Pojišťovna v každém konkrétním případě odborně posoudí, jestli je nárok oprávněný a v jaké výši. Oprávněné nároky odškodní a neoprávněné nároky odmítne. Pojišťovna hájí zájmy pojištěného jak při mimosoudním vyřizování škody, tak v případě nároků na náhradu újmy uplatňovaných proti pojištěnému soudní cestou, doplňuje.

Každý podnikatel by měl tedy zvážit rizikovost své podnikatelské činnosti, kdo jsou jeho zákazníci, koho se jeho podnikatelská činnost dotýká či koho ovlivňuje, zda má dostatečné rezervy na to, aby byl schopen případnou škodu nahradit z vlastních prostředků atd. Případně se obrátit na pojišťovnu či pojišťovacího zprostředkovatele o radu a doporučení, jaké pojištění pro sebe zvolit a jak jej nastavit, radí
Zbyněk Veselý, obchodní ředitel Slavia pojišťovny.

Nové pojištění malých a středních podnikatelů TREND od Kooperativy je srozumitelný a flexibilní produkt, který podnikatelům přináší komplexní pojistné řešení. V soutěži Zlatá koruna se stal produktem desetiletí a chrání firmy i před nebezpečími jako je zkáza zásob, pojištění nedokončené stavební výroby, či připojištění pro vodné stočné. Přibylo i připojištění asistenčních služeb.

Pokud člověk podniká v rizikovějších nebo náročnějších oborech lidské činnosti, může být pro jeho podnikání právě pojištění nutnou podmínkou podnikání. Jedná se například o povinné pojištění poskytovatelů zdravotních služeb, autorizovaných inženýrů a techniků, architektů, daňových poradců, subjektů provozujících drážní dopravu atd. Takových povinných pojištění je velké množství a subjekt, který danou činnost provozuje, by pojištění samozřejmě neměl opomenout, aby se nedostal do rozporu se zákonem, uvádí Petr Milata, tiskový mluvčí ČSOB Pojišťovny.

Nabídka pojištění

Volba vhodného připojištění je tedy dána především činností, kterou pojištěný provozuje. Kooperativa vedle pojištění obecné odpovědnosti za újmu na věcech, zdraví či životě vzniklou v souvislosti s podnikáním jinému včetně újmy způsobené vadou výrobku a vadou práce po předání nabízí také možnost řady připojištění. Patří mezi ně například pojištění odpovědnosti za čistou finanční škodu, náhrady nemajetkové újmy, odpovědnosti za újmu na věcech převzatých nebo na věcech nebo zvířatech užívaných, odpovědnosti při výkonu veřejné služby nebo odpovědnosti zastupitelů obce. Například zastupitelé obce podle občanského zákona odpovídají za finanční škody způsobené obci nebo městu porušením právní povinnosti vyplývající z výkonu jejich funkce. Jedná se tedy o odpovědnost starostů a místostarostů, rady a zastupitelstva a je tedy na místě ji mít připojištěnou, popisuje Radek Starosta, ředitel Úseku pojištění majetku a odpovědnosti v pojišťovně Kooperativa.

Na podobném principu funguje nabídka většiny pojišťoven s tím, že je možné ji individuálně přizpůsobit. Allianz ve standardní formě poskytuje dostatečnou pojistnou ochranu pojištěnému a lze ji rozšířit o řadu doplňků, které vycházejí ze specifických nebo speciálních potřeb klienta a z jeho konkrétní podnikatelské činnosti. V základním principu jde o pojištění újmy způsobené třetím osobám na zdraví,
majetku a následným škodám, které ze způsobené újmy vyplývají a za které pojištěný odpovídá, doplňuje Kateřina Ikráthová. Česká podnikatelská pojišťovna je schopna připravit pojistná řešení pro všechny podnikatelské subjekty s jejich specifickými potřebami. Kromě velkých průmyslových podniků, obcí a menších firem běžně vytváří programy na pojištění určitého druhu podnikatelských činností.

Také ČSOB Pojišťovna nabízí pojištění obecné odpovědnosti, odpovědnosti za škody způsobené vadnými výrobky, dokážou pokrýt škody na věcech převzatých i užívaných, i nemajetkové újmy na osobnostních právech. Ve Slavia pojišťovně mají u pojištění širokou nabídku rizik, která pokrývají už v základním rozsahu, bez nutnosti složitých připojištění. Od škod vyplývajících z běžného provozu kanceláře, provozovny či závodu, přes škody způsobené zaměstnancům, na životním prostředí až po škody způsobené provozem vozidla, na které se nevztahuje tzv. povinné ručení, vyjmenovává Zbyněk Veselý.

Součástí produktu Profiplán nabízené ON-LINE Generali Českou pojišťovnou je automaticky řada připojištění zdarma. V základním rozsahu pojištění je zahrnuta odpovědnost za škodu z provozní činnosti, odpovědnost za škodu v důsledku porušení povinnosti a odpovědnost za škodu způsobenou vadným výrobkem. Standardní součástí je pojištění odpovědnosti vyplývající z vlastnictví, nájmu či pronájmu nemovitosti. Z automaticky zahrnutých připojištění můžeme uvést pojištění tzv. čistých finančních škod, škod vzniklých na užívaných věcech (např. věci na leasing), škod vzniklých na převzatých věcech (např. věci převzaté za účelem opravy) či pojištění regresních nároků zdravotních pojišťoven a regresů nemocenských dávek, říká Jaroslava Nožičková.

Pojišťovna Direct nabízí dva typy pojištění odpovědnosti za újmu. První řešení je zcela online a míří jím na živnostníky a malé firmy. Hlavní výhoda tohoto pojištění je, že obsahuje již v základu všechna relevantní nebezpečí, tak aby klient na nic nezapomněl. Druhé řešení je individuální pojištění odpovědnosti pro podnikatele. Zde řešíme každého zájemce zcela individuálně a společně nacházíme to nejvhodnější pojistné krytí, upřesňuje Nela Maťašeje, manažerka marketingové komunikace, tisková mluvčí pojišťovny Direct.

V MAXIMA pojišťovně je základním pojištěním pojištění tzv. provozní odpovědnosti a dále zde lze pojištění sjednat i pro případ povinnosti nahradit jiné osobě újmu způsobenou vadou výrobku a vadou vykonané práce, která se projeví po jejím předání (tzv. „vadou práce“). Výhodou jejich pojištění odpovědnosti pro podnikatele je široký rozsah možných připojištění, z nich některá jsou již v základním rozsahu do plného limitu plnění nebo jsou zahrnuta v ceně pojištění se základním sublimitem, který lze dále připojistit. Jedná se např. o škody na zvířeti, náhradu nákladů vynaložených zdravotní pojišťovnou na zdravotní péči, pokud povinnost nahradit tyto náklady vznikla v souvislosti s újmou na zdraví nebo usmrcením, za kterou vznikl nárok na plnění ze sjednaného pojištění, vyjmenovává Roman Jandík, vedoucí odboru distribuce a marketingu z MAXIMA pojišťovny.

Jak na limity a spoluúčast?

Volba limitů pojistného plnění a spoluúčasti je na klientovi. Ten by měl podle Petra Milaty zvážit rizikovost svého podnikání a škody, které může způsobit. Je dobré, aby pojištění pokrývalo i škody na odložených věcech zaměstnanců a případné regresy zdravotních pojišťoven nebo orgánů sociálního zabezpečení, doporučuje dále. Radek Starosta radí rozhodovat se podle míry rizika, která podnikatelům
hrozí. Rozhodující je přitom činnost a odpovědnost z ní plynoucí. Například stavební firma s rozsáhlými zakázkami nebo výrobní firma dodávající výrobky do celého světa by měly volit vyšší limity pojistného plnění než kancelář v pronajatých prostorách. I když, i z kancelářské činnosti mohou vzniknout velké škody – požár budovy, to, když se zapomene vypnout spotřebič, popisuje s tím, že obecně se na
pojištění odpovědnosti za újmu nevyplatí šetřit. S tím souhlasí také Kateřina Ikráthová, podle které není dobrý princip řídit se názorem „nižší limit = nižší pojistné“. Několik málo ušetřených tisícikorun ročně může znamenat mnohamilionový rozdíl v limitech pojistného krytí, podotýká.

Spoluúčast by pak měla vystihovat určitou finanční rezervu podnikatele, kterou je schopen drobnou škodu odčinit sám, bez potřeby přenášet úhradu na pojišťovnu. Může zohlednit i určité své administrativní či časové náklady spojené s vyřizováním tzv. pojistné události, kdy je někdy zkrátka jednodušší a efektivnější škodu nahradit bez zapojení instituce, kterou každá pojišťovna je. V
neposlední řadě obecně platí, že vyšší spoluúčast znamená nižší pojistné hrazené pojišťovně. Racionální nastavení spoluúčasti tedy může vést k příjemné úspoře právě na nákladech za pojištění, dodává Zbyněk Veselý. Eva Svobodová uvádí, že zájem o vyšší spoluúčast vidí spíše u větších klientů, kteří jsou schopni a ochotni nést ze svého vyšší částky spoluúčasti (disponují rezervami) a pojištění si
sjednávají jen pro případy, které je opravdu ohrožují.

V MAXIMA pojišťovně mají zkušenost, že podnikatelé pojištění odpovědnosti velmi podceňují a při stanovení limitu pojistného plnění podceňují správnou výši i desetinásobně. Ze statistik České podnikatelské pojišťovny vyplývá, že výše odškodnění strmě stoupá, a to nejen u škod na majetku, ale především u újem na zdraví. Kvůli nižšímu pojistnému někteří klienti sjednávají základní krytí s nízkou
spoluúčasti, jakkoli rozumnější by bylo investovat do vyšších limitů plnění a širšího pojistného krytí, podnikání totiž neohrozí malé škody v řádu tisíců, ale skutečným rizikem jsou velké škody např. z odpovědnosti za újmu na zdraví nebo životě v řádech milionů korun, popisuje Renata Čapková, tisková mluvčí z úseku marketingu a PR České podnikatelské pojišťovny.

Přehled parametrů pojištění odpovědnosti
Pojišťovna Limity pojistného plnění Spoluúčast
Allianz od 1 000 000 Kč – 200 000 000 Kč standardně 1 000 Kč
Česká podnikatelská pojišťovna až 10 milionů korun (varianty SIMPLEX) až 30 000 000 Kč (KOMPLEX), individuálně od 1 000 Kč, obvykle 5 až 10 000 Kč, maximální v řádu nižších statisíců
ČSOB Pojišťovna od 100 000 Kč po 100 000 000 Kč -, 500 Kč až 100 000 Kč
Direct od 1 000 000 Kč od 1 000 Kč
Generalli Česká pojišťovna 15 000 000 až 50 000 000 Kč případně individuálně od 1 000 Kč
Kooperativa 500 000 až 60 000 000 Kč základně 2 500 Kč, možno vyšší i nižší
MAXIMA pojišťovna od 1 000 000 do 100 000 000 Kč od 1 000 Kč
Slavia pojišťovna 1, 3, 5, 10 a 15 000 000 individuálně až 100 000 000 Kč od 1 000 Kč, 3 000 Kč, 5 000 Kč, 10 000 Kč, individuálně
Uniqa od 1 do 50 000 000 Kč (pro SME), případně vyšší od 500 Kč do 200 000 Kč, případně více
Zkontrolujte výluky

Výluky týkající se pojištění odpovědnosti bývají napříč pojistným trhem nastaveny obdobně. Eva Svobodová vyjmenovává například výluku na úmyslně způsobenou škodu, výluky na jiné odpovědnostní tituly, než je odpovědnost za škodu – odpovědnost za vady, odpovědnost za prodlení, dále výluky na sankce uloženému samotnému pojištěnému. Radek Starosta říká, že výluky se především vztahují na určité, z hlediska odpovědnosti rizikové činnosti, jako je například letecká nebo vodní doprava, pouťové atrakce, zábavní parky a cirkusy, ale i provádění pyrotechnického průzkumu a podobně. U některých činností je zase vyloučeno pojištění újmy způsobené vadou výrobku a vadou práce po předání: kosmetické služby nebo poskytování tělovýchovných služeb, doplňuje.

Výluky je tedy potřeba posoudit ve vztahu ke konkrétní činnosti podnikatele. Častokrát výluky dané pojišťovnou podnikatele nijak neomezují. Příkladem lze uvést výluku některých pojišťoven při
rozšíření nakažlivé nemoci. U podnikatele například v pohostinství, kde hrozí třeba salmonelóza, je potřeba dát pozor, zda je nebo není toto pojišťovnou kryto, naopak např. pokrývače střech se asi takováto výluka nikterak nedotkne, vysvětluje Zbyněk Veselý. Nela Maťašeje dále podotýká, že často aplikovaná výluka je neoprávněná činnost. To je v případě, když klient dělá činnost, kterou nemá zapsanou v živnostenském rejstříku a není v ní tedy odborník, takové škody stejně jako celý pojistný trh nekryjeme.

Na co si dát pozor?

Zástupci pojišťoven při sjednávání pojištění doporučují využít služeb pojišťovacího zprostředkovatele, který se vyzná v oblasti pojištění odpovědnosti podnikatelů a rozumí i používaným termínům: Se
zprostředkovatelem by pak měl podnikatel projít rozsah pojištění, nechat si ho vysvětlit a projít i výluky z pojištění. Aby byl srozuměn s tím, že mu bude pro jeho účely vyhovovat a že mu nebude nic chybět,
že všemu rozumí a nebude případně při likvidaci možné škody překvapen, doplňuje Petr Milata.

Podle Zbyňka Veselého je důležité, aby podnikatel při sjednání pojištění řádně zodpověděl dotazy pojišťovny, případně jí nezamlčel nějaké podstatné okolnosti spojené s jeho činností. V praxi může jít o
hodnověrné uvedení obratu či jiných ekonomických ukazatelů podnikatele, sdělení teritoriální působnosti podnikatele či o informace, zda při své činnosti již škody způsobil. Uvedení pojišťovny v omyl by mohlo vést ke krácení, či dokonce odmítnutí pojistného plnění, popisuje.

Aby pojistné krytí bylo účinné, je první zásada taková, že podnikatel musí být pojištěn na činnost, kterou provozuje, a k této činnosti musí disponovat příslušnými živnostenskými oprávněními. Obecně by měl
podnikatel správně zvolit rozsah pojištění. To znamená například včetně vady výrobku a vady práce po předání, připojištění a jak bylo popsáno výše, správně stanovit limit plnění a spoluúčast, uzavírá Radek Srtarosta.

Zdroj: podnikatel.cz

Zašlete nám žádost o vypracování nabídky ON-LINE, na email info@pojisteni-firmy.cz, nebo nám zavolejte +420607850585