Autor: Pavel Jozek

Pojištění pro podnikatele

Pojištění pro podnikatele je mnoho druhů a nemělo by se zapomínat na odpovědnost, a to za újmu nebo případ škod.

Pojištění odpovědnosti bývá nejčastěji za újmu, z výrobní činnosti nebo pro případ škod, které podnikatel způsobí svojí činností třetí osobě. Pojištění majetku podnikatele bez podobného pojištění není úplné a funkční a nemělo by tak chybět v pojistném programu správně zabezpečené firmy.

Podnikatelé by měli vybírat pojištění odpovědnosti na základě několika faktorů, mezi které patří především druh vykonávané činnosti a úroveň krytí. Podle druhu vykonávané činnosti je také vhodné zvážit specifická připojištění, jako například odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku, finanční škody, odpovědnost

za škodu na věcech převzatých nebo užívaných.

Rozhodující při výběru pojištění by neměla být cena, ale úroveň krytí. S tím souvisí nastavení pojistných limitů, které je klíčové. Je potřeba mít na paměti, že škody se v tomto segmentu pojištění zvyšují.
Vhodný je limity pojistného plnění minimálně ve výši 10 milionů korun. Při výběru je kromě samotného produktu vhodné zvážit také samotnou pojišťovnu, která podnikatelům dokáže nabídnout perfektní servis. Právě pojišťovna je totiž ta, která v případě vzniku škody projednává úhradu škody s poškozeným a uhrazuje jeho oprávněné nároky, a to včetně dalších nákladů, jako jsou náklady soudního řízení nebo právního zastoupení ve sporech, případně náklady na léčení vynaložených zdravotní pojišťovnou na zdravotní péči. Pojišťovna tak kromě náhrady vzniklé škody plní i další významnou funkci právní ochrany proti neoprávněným nebo nepřiměřeným požadavkům na náhradu škody uplatňovaným třetím subjektem proti pojištěnému.

Pojistit ve vašem podnikání můžete téměř cokoliv.

Co se týče ceny, tak pro výpočet pojistného jsou zásadní příjmy podnikatele, zmíněný limit plnění a vykonávaná činnost s důrazem na její rizikovost. Dále také zvolený rozsah pojištění a domluvená
spoluúčast. Hrát roli může také územní platnost pojištění. Jak nám sdělil, mluvčí Generali České pojišťovny, výpočet ceny pojištění je u podnikatelského pojištění vždy do maximální možné míry individuální, protože se zohledňuje celá řada parametrů.

Parametry výpočtu ceny

Nabídka pojištění odpovědnosti českých pojišťoven je obdobná a především je každá nabídka vypracovávána individuálně podle přání a potřeb klientů s ohledem na krytí různých rizik nebo výše pojistných částek a podobně. Vždy velmi záleží na konkrétním předmětu podnikatelské činnosti, ale zkušení zástupci pojišťovny by měli pomoci, ať už s výběrem krytí nebo odpovídajících částek.
Spolupracuje-li podnikatel a informuje poctivě o všech aspektech a rozsahu svých aktivit. To je zásadní požadavek na potenciálního klienta.

Například Generali Česká pojišťovna nabízí podnikatelům komplexní pojištění povinnosti pojištěného nahradit škodu nebo újmu způsobenou na majetku a zdraví třetích osob, způsobenou vadným výrobkem, vzniklou v souvislosti s vlastnictvím nemovitosti a vzniklou na věcech převzatých
nebo užívaných pojištěným. Připojištění odpovědnosti za škodu se v Generali České pojišťovně navíc vztahuje ještě například na finanční škody, náklady právního zastoupení, škody vzniklé v souvislosti s vlastnictvím nebo nájmem nemovitosti, čistě finanční škody nebo náklady zdravotních pojišťoven a nemocenského pojištění.

Většina z nabídek je postavena také na spoustě volitelných připojištění, která vyplývají z jednotlivých podnikatelských činností. Například pojištění odpovědnosti silničního dopravce, pojištění odpovědnosti způsobenou poskytováním odborných služeb, jako jsou např. advokáti, architekti, daňoví poradci, překladatelé, pojištění odpovědnosti manažerů obchodních společností nebo pojištění odpovědnosti poskytovatele zdravotních služeb. Ti, kteří v práci využívají služební vůz, mohou využít pojištění odpovědnosti z výkonu povolání. Pojištění spojené s řízením dopravního prostředku nebo přímo pro řidiče z povolání. Tento typ pojištění tedy pokrývá i dopravní nehody. U Generali České pojišťovně patří mezi volitelné složky pojištění škody na věcech užívaných a převzatých, škody na věcech vnesených a odložených v šatnách, restauracích a ubytovacích zařízeních, škody na životním prostředí nebo například újmy nakažlivou chorobou, újmy způsobené zvířaty a čistě finanční škody způsobené výrobkem.

On-line pojištění firmy
NAPIŠTE NÁM: INFO@POJISTENI-FIRMY.CZ
ZAVOLEJTE NÁM +420607850585

Convention Marchandises Routier – CMR

Convention Marchandises Routier, zkráceně CMR, představuje dohodu o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční dopravě. Setkají se s ní proto hlavně dopravci, kteří přepravují zásilky do zahraničí. Co všechno byste měli o CMR dokumentu vědět?

Úmluva CMR
Úmluva CMR byla uzavřena 19. května 1956 v Ženevě. Její zakládajícími státy byly Francie, Nizozemsko, Švédsko, Rakousko, Polsko, Švýcarsko, Lucembursko, Německo a Belgie. Později se k nim přidali další země Afriky, Asie a Středního východu. Úmluva byla naposledy ratifikována v roce 2017. Součástí úmluvy CMR jsou dnes, kromě zmíněných ještě země jako Albánie, Arménie, Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Malta, Mongolsko, Maroko, Černá Hora, Itálie, Rumunsko, Rusko, Srbsko, Slovensko , Norsko, Španělsko, Makedonie, Tunisko, Ukrajina, Libanon, Írán a Velká Británie.

Úmluva CMR upravuje:
zadávání a vyřizování objednávek,
ručení při zpoždění přepravovaného zboží,
ručení při ztrátě přepravovaného zboží,
ručení při poškození přepravovaného zboží.

Úmluva také upravuje předpisy o reklamacích.

Nákladní list a CMR
Zkratka CMR označuje dohodu, ale někteří ji mylně využívají i pro označení samotného nákladního listu. Ten se využívá hlavně v rámci logistiky, při přeshraničních přepravách, a to tehdy, když je minimálně jedna země součástí CMR.

CMR tiskopis je zpravidla trojjazyční. Je v něm uvedeno několik základních informací:
jméno a adresa odesílatele,
jméno a adresa příjemce,
jméno a adresa dopravce, případně dopravců,
adresa, kde bylo zboží vyzdvižen,
konečné místo určení,
údaje o vozidle – značka, model, registrační značka vozidla a číslo podvozku,
datum vyzvednutí,
náklady spojené s přepravou,
pokyny potřebné pro celní a jiné úřední řízení.

Následně nesmí chybět informace o zboží a jeho množství vyjádřeném v kusech, hrubou váhou nebo jiným způsobem. Kromě toho může obsahovat ještě další informace jako například zákaz překládky, výši dobírky, cenu zásilky, pokyny odesílatele dopravci, seznam dokladů předaných dopravci, výdaje odesílatele a další. Obě strany, odesílatel i příjemce, mohou do listu zapsat další údaje, které považují za důležité. Formulář má sloužit jako určitý doklad o průběhu přepravy. Zhotovuje se obvykle ve třech kopiích. Černobílé kopie jsou určeny pro další dopravce (usnadňují celou logistiku) nebo celnice.

Nákladní list je složen ze tří částí:
červená část v listu je určena pro odesílatele,
modrá slouží příjemci,
zelená je pro dopravce.

CMR pojištění
Pojištění CMR je povinní. To znamená, že ho musí mít uzavřený každý dopravce. Kryje přepravovanou zásilku v případě jejího poškození, ztráty nebo zničení. Jinak řečeno, jde o pojištění odpovědnosti silničního dopravce v mezinárodní přepravě. Odpovědnost je definována v zákoně jako 8,33 SDR za kilogram nákladu bez ohledu na reálnou hodnotu zásilky. SDR je jednotka Mezinárodního měnového fondu. Určuje se podle nejsilnějších světových měn. Kurz se pravidelně mění, ale hodnota činí přibližně 240 korun. Pokud se tedy zásilce něco stane, dopravce musí hradit všechny škody za každý kilogram. V tomto případě nastupuje pojištění, které by mělo proplatit veškerou nebo určitou část nákladu. Odvíjí se to od uzavřené smlouvy.

Pojištění kryje:
částečnou nebo úplnou ztrátu zásilky,
částečné nebo úplné poškození zásilky,
překročení dodací lhůty.

Kromě toho kryje i náklady právního zastoupení, clo, přepravní a jiné výdaje, které by se mohly vyskytnout. Pojištění musí být platné od naložení zásilky, kdy přeprava začíná, až po jejím vyložení v cíli, kde přeprava končí. Pojištění zpravidla poskytují běžné pojišťovny v České republice, v nichž si vybavujete klasické další pojištění. Celý proces je poměrně rychlý a jednoduchý.

Na co se CMR nevztahuje?
Úmluva CMR se nevztahuje na několik úkonů. Je to například přeprava mrtvol a stahovaných svršků. Rovněž neplatí ani v rámci přepravy mezinárodních poštovních úmluv. CMR se vztahuje na silniční vozidla. Zákon pod tímto pojmem myslí motorová vozidla, návěsové soupravy, přívěsy a návěsy. Kontejnery se za vozidla nepovažují. Proto se pro ně vytváří standardizovaný nákladní list.

CMR si vždy dobře zkontrolujte
Když jako dopravce dostanete vozidlo, je vaší odpovědností vybavit CMR. Pokud tedy chcete celý proces urychlit, formulář si před odesláním dobře prostudujte a zkontrolujte. Zjistěte, zda jste vyplnili jednotlivé údaje správné a zda máte všechny razítka, které potřebujete.

Listinu CMR naleznete zde.

Vypracujeme nejvýhodnější pojištění ON-LINE, napište nám na email INFO@POJISTENI-FIRMY.CZ, nebo volejte +420607850585

Pojištění odpovědnosti poskytovatelů hardware a software

Pojištění je určené pro všechny IT podnikatele a IT specialisty a týká se odborné činnosti v oblasti IT technologií. Obor IT zaznamenává obrovský nárůst zájmů a s tím souvisí i vznikající rizika. Podnikání v IT nese odpovědnost za virtuální majetek, databáze, kontakty, programové vybavení a firmy si již dnes uvědomují hodnotu těchto nehmotných majetků.

Pojištění odpovědnosti IT podnikání chrání firmy i jednotlivce zabývající se tímto oborem. Pojištění odpovědnosti IT určené pro poskytovatele software a programátory, IT specialisty na zpracování dat, společnosti zabývající se IT poradenstvím, firmy zabývající se webhostingem podnikatelé v oblasti prodeje, servisu a instalace hardware. U všech specialistů a firem zabývajícím se IT hrozí rizika z odpovědnosti.

Připravíme pro vás pojištění, které chrání před následky takových událostí:

 • Výpadek webových stránek nebo e-shopů, výpadek služeb klienta způsobených chybou IT specialisty
 • Poškození servisovaného hardware, notebooku, disků apod.
 • Ztráta dat, narušení počítačové sítě hackerem
 • Porušení autorských práv
 • Úmyslné jednání zaměstnanců – odcizení či neoprávněné užití informací, databází
 • Poskytování software třetí straně (navržení, vývoj nebo dodávka software, který ve všech významných ohledech odpovídá písemné specifikaci a je v souladu s normami z hlediska kvality, bezpečnosti a způsobilosti)
 • Poskytování služeb třetím stranám za úplatu v souvislosti s analýzou a integrací počítačových systémů, včetně navrhování, programování, zpracování dat, poradenství, servis, distribuce, instalace a údržba počítačového hardwaru nebo softwaru a s tím souvisejícího školení.
 • Zpracování dat (datová centra, hromadné zpracování dat, šifrovací služby, kryjeme i případnou ztrátu dat)
 • Internetové služby (web hosting, web design, vývoj a správa
 • internetových stránek, poskytování připojení k internetu, komunikační služby v rámci internetu, včetně on-line komunikace mezi uživateli, telefonování pomocí internetu, přenos souborů, domény, připojení ke vzdálenému počítači atd.)
Pojištění se nevztahuje na povinnost nahradit škodu
 • způsobenou IT výrobkem, který pojištěný získal způsobem, který mu brání v souladu s právními předpisy s úspěchem uplatňovat právo na postih vůči jinému subjektu, který je povinen k náhradě
 • způsobenou IT výrobkem, který je z technického hlediska bezvadný, ale nedosahuje avizovaných funkčních parametrů
 • vzniklou proto, že parametry, kvalita, provedení nebo funkce IT výrobku byly pojištěným na žádost poškozeného změněny, nebo vzniklou proto, že výrobek byl na žádost poškozeného pojištěným instalován do jiných podmínek, než pro které je určen
 • způsobenou IT výrobkem, který nebyl posuzován způsobem prokazujícím jeho bezpečnost nezbytnou pro uvedení tohoto výrobku na trh
 • způsobenou závadou IT výrobku, event. jiným nedostatkem, na který pojištěný předem upozornil
 • přímo nebo nepřímo související se zavlečením počítačových virů se souhlasem nebo s vědomím pojištěného, osob jednajících v jeho prospěch nebo jeho jménem nebo osobami, v jejich vlastnictví je počítačový systém nebo osobami, které tento systém provozují
 • vzniklou v důsledku opomenutí pojištěného učinit přiměřená preventivní opatření k zabránění neautorizovaného přístupu k elektronickému systému či programu, jaká je možné rozumně požadovat
 • čistě finanční škodu způsobenou IT výrobkem.

               Zašlete nám žádost o vypracování nabídky ON-LINE
               Napište nám: INFO@POJISTENI-FIRMY.CZ
               Zavolejte nám +420607850585

Pojištění pro silniční dopravce

Pro dopravce je důležité pojištění pro silniční dopravce, které se řídí úmluvou o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční nákladní dopravě CMR.

Jak odpovídá silniční dopravce za škodu na převážené zásilce u vnitrostátní dopravy?
Může dopravce odpovídat za celou škodu až do udané ceny zásilky?
Co musí být splněno, aby pojišťovna zaplatila plnou náhradu škody až do udané ceny zásilky?

Ukázku příkladu, vysvětlení a upřesnění naleznete ve výkladovém stanovisku ČAP k problematice zvýšení odpovědnosti silničního nákladního dopravce a možnostem pojištění.

Vhodnou alternativou k prokázání finanční způsobilosti je speciální pojištění finanční způsobilosti dopravce. Pojištění je určeno dopravcům se sídlem na území České republiky provozující silniční dopravu.

Pojištení prepravy zásilek poskytuje pojistnou ochranu pro případy pohřešování, poškození nebo zničení zásilek během jejich přepravy na zemi, na moři i ve vzduchu, a to na území celého světa.

Pojištení odpovednosti zasílatele – právní postavení zasílatele je odlišné od právního postavení dopravce. Rozdíl se projevuje jak ve vlastní náplni činnosti zasílatele a dopravce, tak při řešení odpovědnostních otázek. V každodenní praxi je tedy nutné věnovat zvýšenou pozornost tomu, k čemu se zasílatel zavazuje – zda přijme závazek zásilku přepravit nebo se zaváže přepravu obstarat.

Pokud řešíte, jak ochránit dopravce, přepravu, nebo zásilku, obraťte se na nás.

 

 

PODNIKATELSKÉ POJIŠTĚNÍ

PODNIKATELSKÉ POJIŠTĚNÍ

Podnikatelské pojištění slouží k tomu, aby Vaše finance, vybudovaný majetek, nebo budovy se zásobami či materiálem neohrozila nehoda či požár. Dále slouží pro případ, kdy se Vám pokazí stroje, elektronika, nebo Vás navštíví zloději. V právě tuto chvíli každý podnikatel ocení pojištění, které nenadálé výdaje z pojistné události pokryje.

Váš movitý i nemovitý majetek je ohrožen různými riziky, mezi které patří živelné události jako je požár, voda, vichřice. Dále se mohou porouchat stroje či elektronika, bez kterých bude přerušen provoz. V neposlední řadě o váš majetek můžete přijít vinou zlodějů, kteří při svém vloupání navíc napáchají další nezanedbatelné škody. Abyste se mohli plně a bez starostí věnovat svému podnikání, je důležité mít pojištěná všechna rizika, která Vás během několika minut mohou o Váš majetek připravit.

V rámci podnikatelského pojištění doporučujeme pojistit budovy, vybavení, elektroniku, zásoby které užíváte na živelní rizika, odcizení, vandalismus, vichřici, vodovodní škody a přerušení provozu. Mezi základní rizika podnikání také patří odpovědnost podnikatele za újmu, ať už majetkovou nebo čistou finanční, odpovědnost za újmu způsobenou vadou práce po předání, vadou výrobku, škodu na věcech užívaných nebo převzatých, náklady zdravotní pojišťovny a orgánu nemocenského pojištění.

Pokud řešíte, jak ochránit své podnikání, obraťte se na nás.

Pojištění pro podnikatele a firmy – pojištění výhodně, rychle a online

Pojištění pro firmy

Najdeme vám nejvýhodnější firemní pojištění na základě vašich požadavků. Prozkoumáme veškeré možnosti a upozorníme na možná rizika a výluky. V případě vzniku škody vám pomůžeme věc rychle vyřešit a dotáhnout k proplacení.

Firmy a pojištění, to je samostatná, velmi rozsáhlá oblast. Existuje velké množství rozdílných firem, které mají mnoho rozdílných potřeb. Někdo potřebuje řešit pojištění firemního majetku, někdo hledá výhodné pojištění firemní flotily, některé firmy jsou doslova životně závislé na kvalitním pojištěním odpovědnosti svých zaměstnanců a spolupracovníků.

Firmy podnikají v dopravě, zemědělství, maloobchodu, velkoobchodu, chovu zvířat a potřebují se chránit před škodami fyzickými i finančními. Pojištění podnikatelů poskytuje komplexní pojistnou ochranu proti nejrůznějším vnějším rizikům (živelným nebezpečím a katastrofám, krádeži, odcizení, vandalismu apod.) ale i proti majetkovým škodám, ke kterým dochází v důsledku negativního působení obchodních či podnikatelských rizik.

Pojistíme majetek i odpovědnost za újmu vzniklou jinému v souvislosti s vaší činností. Naše produkty jsou vhodné nejen pro malé a střední podnikatele, ale i pro velké nadnárodní společnosti.

POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI PODNIKATELŮ

Pojištění obecné odpovědnosti za újmu
Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadným výrobkem
Pojištění profesní odpovědnosti
Pojištění odpovědnosti silničního dopravce

POJIŠTĚNÍ MAJETKU PODNIKATELE

Základním majetkovým pojištěním podnikatelů lze pojistit jak movitý, tak i nemovitý majetek proti živelným rizikům, krádeži a vloupání. Zároveň lze sjednat i řadu speciálních majetkových pojištění, např. elektronických zařízení, strojů a strojních zařízení, stavebních a zemědělských strojů, pojištění stavebních a montážních rizik, apod.
Pojištění „All-Risk“
Živelní pojištění
Pojištění úniku kapaliny z technického zařízení
Pojištění pro případ odcizení
Pojištění skla
Pojištění pro případ poškození nebo zničení obsahu uloženého v chladícím zařízení
Pojištění strojů, strojních zařízení a elektroniky
Pojištění výstav a pojištění odpovědnosti za újmu
Pojištění cestovních kanceláří
Stavebně montážní pojištění
Pojištění různých finančních ztrát
Pojištění přerušení provozu živelní událostí a kontingentové pojištění přerušení provozu
Pojištění nákladu a zásilky

POJIŠTĚNÍ PŘERUŠENÍ PROVOZU PODNIKATELE

Pojištění kryje finanční škody, které pojištěnému vzniknou v důsledku živelní události, krádeže nebo loupeže. Předmětem pojištění jsou stálé náklady pojištěného, které tento musí vynakládat během doby trvání přerušení nebo omezení podnikatelské činnosti (platy zaměstnanců, nájemné, leasingové splátky), případně i ušlý zisk.

OSTATNÍ RIZIKA PODNIKATELE

V nabídce pojistitelů existuje řada dalších specializovaných pojistných programů a produktů. Pojištění přeprav zásilek, pojištění finančních ztrát, pojištění smluvní záruky, apod.

JAK ZÍSKAT CENOVOU NABÍDKU?

Spočítat cenu pojištění, nebo pojistit si podnikání není věda, ale je dobré vše v klidu probrat. Slibujeme, že vás nebudeme zbytečně zdržovat.

Brno • České Budějovice • Hradec Králové • Jihlava • Karlovy Vary • Liberec • Olomouc • Ostrava • Pardubice • Plzeň • Praha • Třebíč • Ústí nad Labem • Zlín

Jihočeský • Jihomoravský • Karlovarský • Královéhradecký • Liberecký • Moravskoslezský • Olomoucký • Pardubický • Plzeňský • Středočeský • Ústecký • Vysočina • Zlínský

Novinky  | Pojištění firmy  |  On-line pojištění  | Chci zařídit  |  Ke stažení  | Facebook  |  Instagram  |  O nás   | Flotilové pojištění

Stavebně montážní pojištění

Pojištěním jsou kryty veškeré škody (ALLRISK) na budovaném díle, které nejsou pojistnou smlouvou nebo pojistnými podmínkami vyloučeny.

Stavebně montážní pojištění poskytuje ochranu v průběhu montáže nebo stavby díla. Je určené všem, kteří se podílí na stavbě nebo montáži díla, včetně investora. Pojištění lze sjednat jednotlivě pro konkrétní dílo, nebo rámcově pro všechna díla, která splňují stanovené podmínky.

Zejména se jedná o škody vzniklé v důsledku:

 • Pádu, nárazu
 • Vandalismu
 • Živelních událostí
 • Nehody při přepravě materiálu na staveništi

V rámci pojištění lze sjednat například následující připojištění:

 • Zařízení a vybavení staveniště nebo místa montáže
 • Stavební stroje a montážní stroje
 • Stávající nebo okolní majetek
 • Odpovědnost vč. křížové odpovědnosti
 • Odcizení krádeží vloupáním nebo loupeží

Pojistné plnění se poskytuje maximálně do výše sjednané pojistné částky nebo limitu pojistného plnění.

JAK POJIŠTĚNÍ SJEDNAT, NEBO ZÍSKAT CENOVOU NABÍDKU

Pojistit si vaše podnikání není věda, ale je dobré vše v klidu probrat. Slibujeme, že vás nebudeme zbytečně zdržovat.

Brno • České Budějovice • Hradec Králové • Jihlava • Karlovy Vary • Liberec • Olomouc • Ostrava • Pardubice • Plzeň • Praha • Třebíč • Ústí nad Labem • Zlín

Jihočeský • Jihomoravský • Karlovarský • Královéhradecký • Liberecký • Moravskoslezský • Olomoucký • Pardubický • Plzeňský • Středočeský • Ústecký • Vysočina • Zlínský

Pojištění firmy na míru

Najdeme vám nejvýhodnější firemní pojištění na základě vašich požadavků.
Prozkoumáme veškeré možnosti a upozorníme na možná rizika a výluky.
V případě vzniku škody vám pomůžeme věc rychle vyřešit a dotáhnout k proplacení.

Firmy a pojištění, to je samostatná, velmi rozsáhlá oblast. Existuje velké množství rozdílných firem, které mají mnoho rozdílných potřeb. Někdo potřebuje řešit pojištění firemního majetku, někdo hledá výhodné pojištění firemní flotily, některé firmy jsou doslova životně závislé na kvalitním pojištěním odpovědnosti svých zaměstnanců a spolupracovníků.

Firmy podnikají v dopravě, zemědělství, maloobchodu, velkoobchodu, chovu zvířat a potřebují se chránit před škodami fyzickými i finančními.

Nových firem vzniká více, než zaniká

Podle společnosti CRIF – Czech Credit Bureau během prvních 10 měsíců letošního roku vzniklo 24 747 společností, což je o 2360 (11 %) více než před rokem. Zároveň zaniklo 11 865 společností, o 1383
(10 %) méně než loni. Přitom za říjen vzniklo 2365 obchodních společností, o 190 více než před rokem
a zároveň zaniklo 1131 obchodních společností, o 226 méně než loni.

On-line pojištění

 

Povinné pojištění odpovědnosti v Itálii

Italská vláda schválila nový zákon, který říká, že od 1. 1. 2022 musí mít každý lyžař nebo snowboardista na sjezdovce sjednané pojištění odpovědnosti.
V kapse peněženku, skipas a potvrzení o pojištění odpovědnosti. Tak nějak může od 1. ledna příštího roku vypadat výbava lyžařů na italských sjezdovkách. Kromě toho zapomeňte i na oblíbené Bombardino. Italská vláda totiž schválila zákon, který lyžařům ukládá nové povinnosti:

 • musí mít sjednané pojištění odpovědnosti za škody způsobené někomu jinému a musí mít u sebe
 • potvrzení o tomto pojištění, k tomu ale nepotřebujete  papír, stačí aplikace
 • zakazuje lyžování po požití alkoholu a dalších návykových látek,
 • nařizuje povinné přilby pro děti do 18 let.
Jak pojištění odpovědnosti sjednat

Dobrou zprávou je, že pojištění odpovědnosti si sjednáte poměrně snadno a ani vás nevyjde příliš draho. Stojí zhruba několik desítek korun měsíčně. Snadno si ho také sjednáte. A máte několik možností, jak na to.

1. Pojištění odpovědnosti k pojištění majetku
Nejvhodnějším řešením je sjednání pojištění odpovědnosti k pojištění vašeho domu nebo bytu, případně domácnosti.
Kromě srážek na sjezdovkách vám pojištění pomůže i v dalších běžných situacích. „Například, když vy nebo vaše dítě omylem shodí na zem zboží v obchodě nebo když někoho zraní třeba na kole“

2. Pojištění odpovědnosti sjednané samostatně
Pojištění odpovědnosti, která vám platí celý rok, můžete sjednat také samostatně. „Cenově ale lépe vychází jako připojištění k pojištění majetku,“

3. Pojištění odpovědnosti k cestovku
Další možností je pojistit si odpovědnost společně s cestovním pojištěním. „V tomto případě vám pak bude platit jen po dobu, kterou si sami určíte. Je tedy na každém, aby se rozmyslel, jestli nechce být chráněný jen po dobu dovolené“

4. Sjednáte přímo na sjezdovce
Pojištění odpovědnosti si taky budete moci sjednat přímo u poklady na sjezdovce, když si budete kupovat skipas.