Nejlevnější pojištění odpovědnosti silničního dopravce

Nejlevnější pojištění odpovĚdnosti silniční doprava – autodoprava

Pojištění uzavírá silniční dopravce pro případ, že na přepravovaném nákladu vznikne škoda. Pojištění nákladu je určeno všem provozovatelům silniční nákladní dopravy (tedy dopravy pro cizí potřeby), kteří svou činnost provozují na základě platné koncesní listiny nebo povolení dopravního úřadu.

Pojištění odpovědnosti za škodu silničního dopravce dle počtu vozidel

 • Pojistné za 1 vozidlo, územní rozsah ČR + Evropa, pojistná částka 500.000 Kč, spoluúčast 10 %, minimálně 10.000 Kč za cenu do 2.500 Kč
 • Pojistné za 2 vozidla, územní rozsah ČR + Evropa, pojistná částka 500.000 Kč, spoluúčast 10 %, minimálně 10.000 Kč za cenu do 4.450 Kč
 • Pojistné na 10 vozidel, územní rozsah ČR + Evropa, pojistná částka 500.000 Kč, spoluúčast 10 %, minimálně 10.000 Kč za cenu do 8.500 Kč

Pojištění odpovědnosti za škodu silničního dopravce dle výše příjmů vynaložených v souvislosti s provozováním silniční nákladní dopravy (bez ohledu na počet vozidel)

Široký rozsah pojištění autodopravce

Pojištění pokrývá odpovědnost silničního dopravce za škody na věci v rozsahu daném zákony a mezinárodními úmluvami, kromě standardních případů se pojištění vztahuje na odpovědnost za škodu:

 • Při nakládce a vykládce zboží určeného k přepravě
 • Při přepravě rychle se kazícího zboží (ovoce, potraviny, mražené výrobky)
 • Při přepravě nebezpečného zboží s výjimkou výbušnin a třaskavin (lze připojistit)

Územní platnost

V základním rozsahu je zahrnuto pojištění odpovědnosti za škody nastalé:

 • Při vnitrostátní dopravě na území České republiky
 • Při mezinárodní dopravě na území Evropy včetně Slovinska, Litvy, Lotyšska a Estonska (ostatní státy bývalé Jugoslávie a bývalého Sovětského svazu lze připojistit)
 • Při vnitrostátní přepravě pro cizí potřebu dočasně provozovaná v hostitelském státě, tj. dočasné provádění vnitrostátní přepravní služby v rámci jiného státu, aniž by tam měl podnikatel v silniční nákladní dopravě sídlo nebo byl jinak usazen (kabotáž)

Náklady na soudní spor

V případě soudního sporu pojišťovna rovněž uhradí náklady řízení o náhradě škody, náklady právního zastoupení pojištěného a případně náklady na mimosoudní vyrovnání (pokud je pojištěný povinen škodu nahradit). Pojišťovna rovněž poskytne náhradu přiměřených a účelných nákladů vynaložených na omezení a zamezení bezprostředně hrozících škod.

Volitelná připojištění

 • Na přepravovaných motorových vozidlech v rámci odtahové služby
 • Na přepravovaných použitých nebo porouchaných strojích a zařízeních
 • Na výbušninách a třaskavinách
 • Na přepravovaných živých zvířatech
 • Vzniklé odcizením přepravovaného zboží (včetně loupežného přepadení)
 • Způsobené smluvním dopravcem (následným dopravcem, poddopravcem)
 • Nastalé při vnitrostátní dopravě prováděné na území jiného státu (kabotáž)

JAK POJIŠTĚNÍ SJEDNAT, NEBO ZÍSKAT CENOVOU NABÍDKU

Pojistit si vaše podnikání není věda, ale je dobré vše v klidu probrat. Slibujeme, že vás nebudeme zbytečně zdržovat.

Brno • České Budějovice • Hradec Králové • Jihlava • Karlovy Vary • Liberec • Olomouc • Ostrava • Pardubice • Plzeň • Praha • Třebíč • Ústí nad Labem • Zlín

Jihočeský • Jihomoravský • Karlovarský • Královéhradecký • Liberecký • Moravskoslezský • Olomoucký • Pardubický • Plzeňský • Středočeský • Ústecký • Vysočina • Zlínský