Rubrika: Novinky

Novinky o pojištění

Pojištění odpovědnosti poskytovatelů hardware a software

Pojištění je určené pro všechny IT podnikatele a IT specialisty a týká se odborné činnosti v oblasti IT technologií. Obor IT zaznamenává obrovský nárůst zájmů a s tím souvisí i vznikající rizika. Podnikání v IT nese odpovědnost za virtuální majetek, databáze, kontakty, programové vybavení a firmy si již dnes uvědomují hodnotu těchto nehmotných majetků.

Pojištění odpovědnosti IT podnikání chrání firmy i jednotlivce zabývající se tímto oborem. Pojištění odpovědnosti IT určené pro poskytovatele software a programátory, IT specialisty na zpracování dat, společnosti zabývající se IT poradenstvím, firmy zabývající se webhostingem podnikatelé v oblasti prodeje, servisu a instalace hardware. U všech specialistů a firem zabývajícím se IT hrozí rizika z odpovědnosti.

Připravíme pro vás pojištění, které chrání před následky takových událostí:

 • Výpadek webových stránek nebo e-shopů, výpadek služeb klienta způsobených chybou IT specialisty
 • Poškození servisovaného hardware, notebooku, disků apod.
 • Ztráta dat, narušení počítačové sítě hackerem
 • Porušení autorských práv
 • Úmyslné jednání zaměstnanců – odcizení či neoprávněné užití informací, databází
 • Poskytování software třetí straně (navržení, vývoj nebo dodávka software, který ve všech významných ohledech odpovídá písemné specifikaci a je v souladu s normami z hlediska kvality, bezpečnosti a způsobilosti)
 • Poskytování služeb třetím stranám za úplatu v souvislosti s analýzou a integrací počítačových systémů, včetně navrhování, programování, zpracování dat, poradenství, servis, distribuce, instalace a údržba počítačového hardwaru nebo softwaru a s tím souvisejícího školení.
 • Zpracování dat (datová centra, hromadné zpracování dat, šifrovací služby, kryjeme i případnou ztrátu dat)
 • Internetové služby (web hosting, web design, vývoj a správa
 • internetových stránek, poskytování připojení k internetu, komunikační služby v rámci internetu, včetně on-line komunikace mezi uživateli, telefonování pomocí internetu, přenos souborů, domény, připojení ke vzdálenému počítači atd.)
Pojištění se nevztahuje na povinnost nahradit škodu
 • způsobenou IT výrobkem, který pojištěný získal způsobem, který mu brání v souladu s právními předpisy s úspěchem uplatňovat právo na postih vůči jinému subjektu, který je povinen k náhradě
 • způsobenou IT výrobkem, který je z technického hlediska bezvadný, ale nedosahuje avizovaných funkčních parametrů
 • vzniklou proto, že parametry, kvalita, provedení nebo funkce IT výrobku byly pojištěným na žádost poškozeného změněny, nebo vzniklou proto, že výrobek byl na žádost poškozeného pojištěným instalován do jiných podmínek, než pro které je určen
 • způsobenou IT výrobkem, který nebyl posuzován způsobem prokazujícím jeho bezpečnost nezbytnou pro uvedení tohoto výrobku na trh
 • způsobenou závadou IT výrobku, event. jiným nedostatkem, na který pojištěný předem upozornil
 • přímo nebo nepřímo související se zavlečením počítačových virů se souhlasem nebo s vědomím pojištěného, osob jednajících v jeho prospěch nebo jeho jménem nebo osobami, v jejich vlastnictví je počítačový systém nebo osobami, které tento systém provozují
 • vzniklou v důsledku opomenutí pojištěného učinit přiměřená preventivní opatření k zabránění neautorizovaného přístupu k elektronickému systému či programu, jaká je možné rozumně požadovat
 • čistě finanční škodu způsobenou IT výrobkem.

               Zašlete nám žádost o vypracování nabídky ON-LINE
               Napište nám: INFO@POJISTENI-FIRMY.CZ
               Zavolejte nám +420607850585

Pojištění pro silniční dopravce

Pro dopravce je důležité pojištění pro silniční dopravce, které se řídí úmluvou o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční nákladní dopravě CMR.

Jak odpovídá silniční dopravce za škodu na převážené zásilce u vnitrostátní dopravy?
Může dopravce odpovídat za celou škodu až do udané ceny zásilky?
Co musí být splněno, aby pojišťovna zaplatila plnou náhradu škody až do udané ceny zásilky?

Ukázku příkladu, vysvětlení a upřesnění naleznete ve výkladovém stanovisku ČAP k problematice zvýšení odpovědnosti silničního nákladního dopravce a možnostem pojištění.

Vhodnou alternativou k prokázání finanční způsobilosti je speciální pojištění finanční způsobilosti dopravce. Pojištění je určeno dopravcům se sídlem na území České republiky provozující silniční dopravu.

Pojištení prepravy zásilek poskytuje pojistnou ochranu pro případy pohřešování, poškození nebo zničení zásilek během jejich přepravy na zemi, na moři i ve vzduchu, a to na území celého světa.

Pojištení odpovednosti zasílatele – právní postavení zasílatele je odlišné od právního postavení dopravce. Rozdíl se projevuje jak ve vlastní náplni činnosti zasílatele a dopravce, tak při řešení odpovědnostních otázek. V každodenní praxi je tedy nutné věnovat zvýšenou pozornost tomu, k čemu se zasílatel zavazuje – zda přijme závazek zásilku přepravit nebo se zaváže přepravu obstarat.

Pokud řešíte, jak ochránit dopravce, přepravu, nebo zásilku, obraťte se na nás.

 

 

PODNIKATELSKÉ POJIŠTĚNÍ

PODNIKATELSKÉ POJIŠTĚNÍ

Podnikatelské pojištění slouží k tomu, aby Vaše finance, vybudovaný majetek, nebo budovy se zásobami či materiálem neohrozila nehoda či požár. Dále slouží pro případ, kdy se Vám pokazí stroje, elektronika, nebo Vás navštíví zloději. V právě tuto chvíli každý podnikatel ocení pojištění, které nenadálé výdaje z pojistné události pokryje.

Váš movitý i nemovitý majetek je ohrožen různými riziky, mezi které patří živelné události jako je požár, voda, vichřice. Dále se mohou porouchat stroje či elektronika, bez kterých bude přerušen provoz. V neposlední řadě o váš majetek můžete přijít vinou zlodějů, kteří při svém vloupání navíc napáchají další nezanedbatelné škody. Abyste se mohli plně a bez starostí věnovat svému podnikání, je důležité mít pojištěná všechna rizika, která Vás během několika minut mohou o Váš majetek připravit.

V rámci podnikatelského pojištění doporučujeme pojistit budovy, vybavení, elektroniku, zásoby které užíváte na živelní rizika, odcizení, vandalismus, vichřici, vodovodní škody a přerušení provozu. Mezi základní rizika podnikání také patří odpovědnost podnikatele za újmu, ať už majetkovou nebo čistou finanční, odpovědnost za újmu způsobenou vadou práce po předání, vadou výrobku, škodu na věcech užívaných nebo převzatých, náklady zdravotní pojišťovny a orgánu nemocenského pojištění.

Pokud řešíte, jak ochránit své podnikání, obraťte se na nás.

Pojištění pro podnikatele a firmy – pojištění výhodně, rychle a online

Pojištění pro firmy

Najdeme vám nejvýhodnější firemní pojištění na základě vašich požadavků. Prozkoumáme veškeré možnosti a upozorníme na možná rizika a výluky. V případě vzniku škody vám pomůžeme věc rychle vyřešit a dotáhnout k proplacení.

Firmy a pojištění, to je samostatná, velmi rozsáhlá oblast. Existuje velké množství rozdílných firem, které mají mnoho rozdílných potřeb. Někdo potřebuje řešit pojištění firemního majetku, někdo hledá výhodné pojištění firemní flotily, některé firmy jsou doslova životně závislé na kvalitním pojištěním odpovědnosti svých zaměstnanců a spolupracovníků.

Firmy podnikají v dopravě, zemědělství, maloobchodu, velkoobchodu, chovu zvířat a potřebují se chránit před škodami fyzickými i finančními. Pojištění podnikatelů poskytuje komplexní pojistnou ochranu proti nejrůznějším vnějším rizikům (živelným nebezpečím a katastrofám, krádeži, odcizení, vandalismu apod.) ale i proti majetkovým škodám, ke kterým dochází v důsledku negativního působení obchodních či podnikatelských rizik.

Pojistíme majetek i odpovědnost za újmu vzniklou jinému v souvislosti s vaší činností. Naše produkty jsou vhodné nejen pro malé a střední podnikatele, ale i pro velké nadnárodní společnosti.

POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI PODNIKATELŮ

Pojištění obecné odpovědnosti za újmu
Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadným výrobkem
Pojištění profesní odpovědnosti
Pojištění odpovědnosti silničního dopravce

POJIŠTĚNÍ MAJETKU PODNIKATELE

Základním majetkovým pojištěním podnikatelů lze pojistit jak movitý, tak i nemovitý majetek proti živelným rizikům, krádeži a vloupání. Zároveň lze sjednat i řadu speciálních majetkových pojištění, např. elektronických zařízení, strojů a strojních zařízení, stavebních a zemědělských strojů, pojištění stavebních a montážních rizik, apod.
Pojištění „All-Risk“
Živelní pojištění
Pojištění úniku kapaliny z technického zařízení
Pojištění pro případ odcizení
Pojištění skla
Pojištění pro případ poškození nebo zničení obsahu uloženého v chladícím zařízení
Pojištění strojů, strojních zařízení a elektroniky
Pojištění výstav a pojištění odpovědnosti za újmu
Pojištění cestovních kanceláří
Stavebně montážní pojištění
Pojištění různých finančních ztrát
Pojištění přerušení provozu živelní událostí a kontingentové pojištění přerušení provozu
Pojištění nákladu a zásilky

POJIŠTĚNÍ PŘERUŠENÍ PROVOZU PODNIKATELE

Pojištění kryje finanční škody, které pojištěnému vzniknou v důsledku živelní události, krádeže nebo loupeže. Předmětem pojištění jsou stálé náklady pojištěného, které tento musí vynakládat během doby trvání přerušení nebo omezení podnikatelské činnosti (platy zaměstnanců, nájemné, leasingové splátky), případně i ušlý zisk.

OSTATNÍ RIZIKA PODNIKATELE

V nabídce pojistitelů existuje řada dalších specializovaných pojistných programů a produktů. Pojištění přeprav zásilek, pojištění finančních ztrát, pojištění smluvní záruky, apod.

JAK ZÍSKAT CENOVOU NABÍDKU?

Spočítat cenu pojištění, nebo pojistit si podnikání není věda, ale je dobré vše v klidu probrat. Slibujeme, že vás nebudeme zbytečně zdržovat.

Brno • České Budějovice • Hradec Králové • Jihlava • Karlovy Vary • Liberec • Olomouc • Ostrava • Pardubice • Plzeň • Praha • Třebíč • Ústí nad Labem • Zlín

Jihočeský • Jihomoravský • Karlovarský • Královéhradecký • Liberecký • Moravskoslezský • Olomoucký • Pardubický • Plzeňský • Středočeský • Ústecký • Vysočina • Zlínský

Novinky  | Pojištění firmy  |  On-line pojištění  | Chci zařídit  |  Ke stažení  | Facebook  |  Instagram  |  O nás   | Flotilové pojištění

Stavebně montážní pojištění

Pojištěním jsou kryty veškeré škody (ALLRISK) na budovaném díle, které nejsou pojistnou smlouvou nebo pojistnými podmínkami vyloučeny.

Stavebně montážní pojištění poskytuje ochranu v průběhu montáže nebo stavby díla. Je určené všem, kteří se podílí na stavbě nebo montáži díla, včetně investora. Pojištění lze sjednat jednotlivě pro konkrétní dílo, nebo rámcově pro všechna díla, která splňují stanovené podmínky.

Zejména se jedná o škody vzniklé v důsledku:

 • Pádu, nárazu
 • Vandalismu
 • Živelních událostí
 • Nehody při přepravě materiálu na staveništi

V rámci pojištění lze sjednat například následující připojištění:

 • Zařízení a vybavení staveniště nebo místa montáže
 • Stavební stroje a montážní stroje
 • Stávající nebo okolní majetek
 • Odpovědnost vč. křížové odpovědnosti
 • Odcizení krádeží vloupáním nebo loupeží

Pojistné plnění se poskytuje maximálně do výše sjednané pojistné částky nebo limitu pojistného plnění.

JAK POJIŠTĚNÍ SJEDNAT, NEBO ZÍSKAT CENOVOU NABÍDKU

Pojistit si vaše podnikání není věda, ale je dobré vše v klidu probrat. Slibujeme, že vás nebudeme zbytečně zdržovat.

Brno • České Budějovice • Hradec Králové • Jihlava • Karlovy Vary • Liberec • Olomouc • Ostrava • Pardubice • Plzeň • Praha • Třebíč • Ústí nad Labem • Zlín

Jihočeský • Jihomoravský • Karlovarský • Královéhradecký • Liberecký • Moravskoslezský • Olomoucký • Pardubický • Plzeňský • Středočeský • Ústecký • Vysočina • Zlínský

Pojištění firmy na míru

Najdeme vám nejvýhodnější firemní pojištění na základě vašich požadavků.
Prozkoumáme veškeré možnosti a upozorníme na možná rizika a výluky.
V případě vzniku škody vám pomůžeme věc rychle vyřešit a dotáhnout k proplacení.

Firmy a pojištění, to je samostatná, velmi rozsáhlá oblast. Existuje velké množství rozdílných firem, které mají mnoho rozdílných potřeb. Někdo potřebuje řešit pojištění firemního majetku, někdo hledá výhodné pojištění firemní flotily, některé firmy jsou doslova životně závislé na kvalitním pojištěním odpovědnosti svých zaměstnanců a spolupracovníků.

Firmy podnikají v dopravě, zemědělství, maloobchodu, velkoobchodu, chovu zvířat a potřebují se chránit před škodami fyzickými i finančními.

Nových firem vzniká více, než zaniká

Podle společnosti CRIF – Czech Credit Bureau během prvních 10 měsíců letošního roku vzniklo 24 747 společností, což je o 2360 (11 %) více než před rokem. Zároveň zaniklo 11 865 společností, o 1383
(10 %) méně než loni. Přitom za říjen vzniklo 2365 obchodních společností, o 190 více než před rokem
a zároveň zaniklo 1131 obchodních společností, o 226 méně než loni.

On-line pojištění

 

Povinné pojištění odpovědnosti v Itálii

Italská vláda schválila nový zákon, který říká, že od 1. 1. 2022 musí mít každý lyžař nebo snowboardista na sjezdovce sjednané pojištění odpovědnosti.
V kapse peněženku, skipas a potvrzení o pojištění odpovědnosti. Tak nějak může od 1. ledna příštího roku vypadat výbava lyžařů na italských sjezdovkách. Kromě toho zapomeňte i na oblíbené Bombardino. Italská vláda totiž schválila zákon, který lyžařům ukládá nové povinnosti:

 • musí mít sjednané pojištění odpovědnosti za škody způsobené někomu jinému a musí mít u sebe
 • potvrzení o tomto pojištění, k tomu ale nepotřebujete  papír, stačí aplikace
 • zakazuje lyžování po požití alkoholu a dalších návykových látek,
 • nařizuje povinné přilby pro děti do 18 let.
Jak pojištění odpovědnosti sjednat

Dobrou zprávou je, že pojištění odpovědnosti si sjednáte poměrně snadno a ani vás nevyjde příliš draho. Stojí zhruba několik desítek korun měsíčně. Snadno si ho také sjednáte. A máte několik možností, jak na to.

1. Pojištění odpovědnosti k pojištění majetku
Nejvhodnějším řešením je sjednání pojištění odpovědnosti k pojištění vašeho domu nebo bytu, případně domácnosti.
Kromě srážek na sjezdovkách vám pojištění pomůže i v dalších běžných situacích. „Například, když vy nebo vaše dítě omylem shodí na zem zboží v obchodě nebo když někoho zraní třeba na kole“

2. Pojištění odpovědnosti sjednané samostatně
Pojištění odpovědnosti, která vám platí celý rok, můžete sjednat také samostatně. „Cenově ale lépe vychází jako připojištění k pojištění majetku,“

3. Pojištění odpovědnosti k cestovku
Další možností je pojistit si odpovědnost společně s cestovním pojištěním. „V tomto případě vám pak bude platit jen po dobu, kterou si sami určíte. Je tedy na každém, aby se rozmyslel, jestli nechce být chráněný jen po dobu dovolené“

4. Sjednáte přímo na sjezdovce
Pojištění odpovědnosti si taky budete moci sjednat přímo u poklady na sjezdovce, když si budete kupovat skipas.

Změny v pojištění finanční způsobilosti dopravce s datem počátku od 21.2.2022

Dochází k implementaci některých ustanovení Nařízení EP a Rady (EU) 2020/1055

V případě prvopodnikatele nebude možné využít doložení finanční způsobilosti prostřednictvím pojištění, avšak pouze formou bankovní záruky, potvrzení o přístupu k úvěru nebo jiným závazným dokumentem prokazujícím, že podnik disponuje danými částkami.

Dle aktuálního stanoviska Ministerstva dopravy je prvopodnikatelem nově registrovaný podnikatel, který žádá o vydání živnostenského oprávnění k předmětu silniční motorová doprava a který ani v jiném předmětu podnikání dosud nepodnikal (v novele zákona č. 111/1994 Sb. může být upraveno).

Od 21.5.2022 vejde v platnost nová povinnost prokázat finanční způsobilost i pro silniční nákladní dopravce, zapojené do mezinárodních přeprav vozidly, jejichž přípustná hmotnost naloženého vozidla převyšuje 2,5 t avšak nepřevyšuje 3,5 t.

Od 21.5.2022, jedná se pouze o vozidla určená k silniční nákladní dopravě a zapojená do mezinárodních přeprav

Stanovení směnného kurzu

Ministerstvo dopravy v souladu s ustanovením článku 7 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1071/2009 ze dne 21. října 2009, kterým se zavádějí společná pravidla týkající se závazných podmínek pro výkon povolání podnikatele v silniční dopravě a zrušuje směrnice Rady 96/26/ES, oznamuje stanovení směnného kurzu pro nadcházející kalendářní rok v následující výši:

Pro rok 2022 v souladu vyhlášenými směnnými kurzy ECB (2021/C 400/02)  1 euro = 25,309 Kč

V návaznosti na výše uvedený kurz je dopravce povinen prokázat kapitál nebo rezervy ve výši nejméně:

227 781 Kč pro jedno vozidlo a  126 545 Kč pro každé další vozidlo.

100 nejbohatších Čechů 2021 o od Forbes

Renáta Kellnerová s rodinou

Renáta Kellnerová s rodinou

374,7 mld. Kč+81,7 mld. Kč (oproti žebříčku 2020)

2Karel Komárek

Karel Komárek

117,8 mld. Kč+46,8 mld. Kč (oproti žebříčku 2020)

3Radovan Vítek

Radovan Vítek

103 mld. Kč+17 mld. Kč (oproti žebříčku 2020)

4Daniel Křetínský

Daniel Křetínský

87,8 mld. Kč+9,8 mld. Kč (oproti žebříčku 2020)

5Andrej Babiš

Andrej Babiš

74,9 mld. Kč+0,9 mld. Kč (oproti žebříčku 2020)

6Aleš Zavoral

Aleš Zavoral

65 mld. Kč+47 mld. Kč (oproti žebříčku 2020)

7Pavel Baudiš

Pavel Baudiš

53,5 mld. Kč+2,5 mld. Kč (oproti žebříčku 2020)

8Pavel Tykač

Pavel Tykač

33,4 mld. Kč+1,4 mld. Kč (oproti žebříčku 2020)

9Eduard Kučera

Eduard Kučera

29,5 mld. Kč+0,5 mld. Kč (oproti žebříčku 2020)

10Marek Dospiva

Marek Dospiva

26 mld. Kč+0,7 mld. Kč (oproti žebříčku 2020)